Call to Advertise: 01239 698 008

Carwyn Farnden from Tegryn planting 10 native trees.
Under our new CoedAgri scheme, Agri Trader now aims to offer 100 native trees each month to farmers, smallholders and other landowners who have an unproductive or unused area that could benefit from tree planting.

Cynllun newydd gweledigaethol sydd â’r bwriad o wella ein heffaith amgylcheddol, tra hefyd yn helpu ffermwyr a pherchnogion tir.

Mae cylchgrawn Agri Trader yn cyrraedd 25,000 o gartrefi a busnesau yng Nghymru a’r siroedd ar hyd y ffin yn fisol.  Mae angen 95 coeden pob un mis er mwyn cynhyrchu y copïau hynny.  Er bod y papur sy’n cael ei ddefnyddio yn dystiedig i gynllun FSC, roedd y tîm yn Agri Trader am wneud rhywbeth mwy i gywiro yr effaith amgylcheddol.  

O ganlyniad, mae Agri Trader wedi lansio cynllun CoedAgri, gyda’r bwriad o gynnig 100 o goed cynhenid i ffermwyr, tyddynwyr a pherchnogion tir eraill sydd â darn o dir di-gynnyrch neu segur a all elwa o blannu coed yno – mi all hwn fod yn ardal ar hyd lôn fferm, yn ffin neu glawdd, yn lan afon, yn fancyn, neu yn gornel o gae.  Ni fydd y cynllun yn costi unrhywbeth i’r ffermwr – mae Agri Trader yn darparu’r coed, pamffled cyngor plannu a deunyddiau i amddiffyn y coed.  Yr unig beth ry’n ni’n yn gofyn amdano yw bod perchennog y tir yn plannu’r coed ac yn danfon ffotograff i ni.

Y cyntaf i dderbyn coed drwy gynllun CoedAgri oedd Carwyn Farnden o Degryn, Sir Benfro, ac mae wedi plannu deg o goed cynhenid, pren caled, ar hyd ei ffin, “Ry’n ni wedi plannu’r coed ar hyd y ffens, ac uwchben dim mi fydd y coed yn cynnig cysgod o’r gwynt a’r elfennau i’r fferm.   Mae’n syniad grêt – ro’n ni eisiau plannu coed yno ers talwm ac mi roiodd hwn y cyfle perffaith i ni wneud hynny.”

Mi fydd pob un cais yn cael ei ystyried yn unigol ac mi all ymgeiswyr wneud ymholiad am 1 coeden neu 100!  

An innovative new scheme where we aim to lessen our environmental impact, whilst also helping farmers and landowners.

Agri Trader Magazine lands in 25,000 homes and businesses in Wales and the border counties monthly.  It takes 95 trees to produce those copies each and every month.  Whilst the paper used is FSC certified, the team at Agri Trader wanted to do something more to help counter the environmental impact.  

Under our new CoedAgri scheme, Agri Trader now aims to offer 100 native trees each month to farmers, smallholders and other landowners who have an unproductive or unused area that could benefit from tree planting – this could be an area along a driveway, a boundary, bank, riverside, or a corner of a field.   There is no cost to the landowner – Agri Trader supplies the trees, a planting guide and tree guards.  All we ask in return is for the landowner to plant the trees and supply a photo. 

The first recipient of trees within the CoedAgri scheme was Carwyn Farnden from Tegryn, Pembrokeshire, who has planted ten native hardwood trees along his boundary, “We’ve used a stretch of land along the fence and above all, the trees will act as a windbreak and help shelter our farm from the elements.  It’s a great idea – we’ve been wanting to plant trees there for a long time so this has given us the perfect opportunity.”

Each application will be considered individually and applicants can enquire about 1 tree or 100!  

To find out more about the scheme, please contact coedagri@agritrader.co.uk.

Share This Post

More To Explore

Harper Adams

HARPER ADAMS: The End of the Academic Year

At the start of the month, Harper students had the opportunity to visit Pickstock Telford Ltd, a family run beef processing facility in Shropshire. They received a very warm welcome, and would like to thank the team for the experience!

Feature

AGRI TRADER: Through The Ages

With some big changes coming in the next few months at AgriTrader HQ, and a new style magazine for our original West Wales edition, we’re looking back at how things have changed over the years.